Někdy se člověk dostane do situace, kdy už vzdal hledání řešení či zlepšování v rámci společného vztahu/manželství, přesto se však potřebuje se svým partnerem dohodnout o nějaké důležité záležitosti.

V tom pak může pomoci mediátor, nezávislý odborník, který nabízí zprostředkování dohody mimosoudní cestou. Rodinná či párová mediace může pomoci v řešení rozvodových sporů, sporů o výši výživného, v majetkových záležitostech i v širší rodině atd. Důležitá je dobrovolnost (nikdo nemůže být k ničemu nucen) a důvěra v nestrannost mediátora.

Podrobnější informace o mediaci

Mediace je alternativou k soudnímu řešení, kdy vítězem bývá jen jeden. V mediaci by naopak mělo být vítězů tolik, kolik je stran v jednání. U rodičovských sporů navíc z úspěšné mediace profituje i dítě, nejen jeho rodiče. Cílem mediace je dosažení dohody mezi účastníky, důležitou složkou je prostředník – mediátor, který je sám v konkrétním sporu nezaangažovaný. Jeho angažovanost se týká procesu a zájmu udělat ze své strany vše pro to, aby se ti, kdo jsou v konfliktu, mohli dohodnout.

Mediátor je proto na obou stranách nezávislý profesionál, který vytváří podpůrné prostředí pro hledání shody a zvládání emocí, jež jednání často provázejí. Mediace však není ani manželské poradenství, ani psychoterapie, je to způsob, jak se dorozumět s tím, s kým jsme často ve vleklém a emočně vyčerpávajícím sporu.

Výsledkem úspěšné mediace je dohoda, někdy postačuje ústní, jindy je vhodné ji mít v písemné podobě.

Ve sporech rodičů o děti mediace poskytuje bezpečné prostředí a společný čas pro hledání oboustranně přijatelného způsobu péče o dítě i po rozvodu či rozchodu rodičů.

  • Prvotním úkolem mediátora je starat se o usnadnění vzájemné komunikace mezi lidmi, kteří jsou ve sporu.

  • Mediátor není při jednání ani hodnotitel, ani soudce v tom, co je dobré a co nikoli.

  • Mediátor respektuje, že výsledek mediace je na dohodě těch, kdo jsou ve sporu, nepodsouvá jim své názory na vhodnost či nevhodnost výsledku mediace.

  • Mediátor respektuje, že účastníci mediace nejlépe znají své potřeby a situaci a také situaci svých dětí, a proto jsou to oni, kdo jsou kompetentní učinit rozhodnutí o všech konkrétních bodech vzájemné dohody.

  • V GI v rámci mediace vždy pracujeme ve dvojici muž a žena.

  • Mediace, kterou nabízíme, je neformální v tom smyslu, že pracujeme mimo rámec Komory zapsaných mediátorů nebo Asociace mediátorů ČR.

  • Nabízíme mlčenlivost o tom, co strany v konfliktu řeší, ta však v určitých případech není absolutní, jsme např. povinni na vyžádání poskytnout některé informace soudům nebo orgánům sociálně právní ochrany dítěte.

Co můžete očekávat od mediace v GI?

Mediace probíhá v neutrálním prostředí, první mediační sezení u nás trvá jednu hodinu a je nezbytné, aby se ho účastnily obě strany (většinou jde o rozcházející se rodiče). Základním předpokladem pro naději na úspěch jednání je dobrovolnost a ochota vyjednávat i s tím, s nímž jsem právě ve sporu.

První setkání slouží proto k navázání spolupráce a domluvy dalších setkání, ta mohou být podle situace delší, někdy i 2 – 3 hodiny. Někdy je potřeba takových setkání více, než se dosáhne dohody o citlivých sporných věcech.

Ceny

1.200 Kč (vč. DPH) za jednu konzultaci (60 - 70 minut)

Slevy v odůvodněných případech (osoby bez vlastních příjmů apod.)
Po 17. hodině příplatek 20%

Objednání

Zdeněk Macek, pracoviště Praha

Lenka Šimková, pracoviště Praha