Systemická supervize vychází z pozitivního přístupu, rozvíjí potenciál a zvyšuje možnosti. Supervizor odpovídá za to, aby supervize byla užitečným přínosem pro  profesní či osobní potřeby pracovníka spojené s plněním úkolů organizace, jejím posláním a náplní. Ať už se jedná o reflexi účinných a neúčinných postupů, hledání nových možností nebo řešení konkrétních problémů, vždy je starostí supervizora podpořit profesní růst a vývoj.

Tým našich supervizorů svou odbornou kvalifikací pokrývá široké spektrum možných požadavků na supervizi. Supervize poskytujeme na základě předem vyjednaného kontraktu.

Supervize v rezortech

Odlišné podmínky kvalifikace a dalšího vzdělávání v různých rezortech vyžadují specifické přístupy k supervizi. Přesto je jedno společné – supervize zvyšuje profesní potenciál. Máme zkušenosti se supervizemi v rezortech:

  • zdravotnictví (např. psychoterapie, péče u lůžka, psychiatrie a léčebny, kardiologie, podpora těžce nemocných a umírajících, problémy plodnosti, ústavní a sociální péče),
  • školství (např. výchovná zařízení, školní psycholog, pedagogické poradny, výchovní poradci, ústavy a pobytová zařízení)
  • veřejná správa (např. řízení, financování a plánování rozvoje sociálních služeb, komunitní plánování a jeho management, komunikace s veřejností, plánování územního rozvoje kraje)
  • justice (např. probační a mediační služba, psychologie a psychoterapie ve vězeňství, postpenitenciární péče)
  • sociální služby (např. případová a týmová supervize pracovníků, rozvoj týmu, management neziskové organizace, zapojení do komunitního plánování)

Supervize profesní

Neomezujeme předem profesní zaměření, vycházíme vždy z dohody respektující potřeby zákazníka a naše možnosti.

Mnohé profese jsou provozovány napříč rezorty a na volném trhu. Jejich přehlídka zahrnuje nejen pomáhající profese, ale také jejich organizace a řízení. Nejobecněji zahrnuje všechny, kdo pracují přímo s klienty, zákazníky či pacienty.

Typy supervize

Veškerou supervizi vedeme v systemickém paradigmatu. Nehledě na resorty či profese je obvyklé popisovat supervize podle jejich uspořádání či obsahu. Často se hovoří například o supervizi individuální a skupinové, supervizi případové, supervizi týmového rozvoje, supervizi kvality. Námi poskytovaná systemická supervize bude vycházet z vašich potřeb a uspořádání přizpůsobíme vaši požadavkům.