V souvislosti s dalšími zprávami o šikanování různých živnostníků kvůli slovu psychoterapie mi to nedalo a znovu jsem se ponořil do legislativy, abych si udělal revizi svého postoje, že psychoterapie je živností, a to živností volnou. Tento postoj najdete v článku Nenechme si ubližovat - verze 2012.

Během času ve mě začala klíčit pochybnost, zdali tím, že je psychoterapie definována jako zdravotní služba opravdu nenastává situace, že tím pádem není živností. A taky obava, co když někdo pošle udání na mě či moji firmu? Uznávám, že je to spekulace, ale nedovedu si nijak jinak rozumně vysvětlit, že živnostenské úřady jsou v otázce propagace naprosto okrajové živnosti tak aktivní. A že je psychoterapie okrajová živnost dovozuji z toho, že není ve výčtu živností vázaných ani ve výčtu obsahové náplně živnosti volné, kterýžto seznam čítá 80 položek a v položce č. 40 zmiňuje z mého pohledu zcela raritní činnost "Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření".

Použil jsem k tomu dva mentální instituty, které se v právnické branži běžně používají - právní síla a dovozování.

Abych si vyfutroval základní občanský postoj "jsme si rovni" (tedy já a ŽÚ) podíval jsem se do ústavy, což je předpis nejvyšší právní síly a tam je v článku 2 odstavec 4: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Pak jsem se podíval do živnostenského zákona, kde je v paragrafu 3 soupis profesí, které nejsou živností. Tam psychoterapie není. Dovozuji z toho, že když tam není, že není, tak je.

V odstavci 2 je ovšem toto: Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
2a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (odkaz 2d), nelékařských zdravotnických pracovníků (odkaz 2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů...

A odkazy 2d) a 2e) nás navedou na dva "slavné" zákony:

Odkaz 2d: Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Odkaz 2e: Zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

V nich se má ukrývat klíč k výkladu, že jinde než ve zdravotnictví se psychoterapie legálně dělat nedá. Ale neukrývá, protože slovo psychoterapeut ani psychoterapie v nich není. U "devadesátpětky" se vyhledávání zastaví při zadání řetězce "psycho", u "devadesátšestky" při zadání "psychot", při zadání "psycho" ukazuje 24 výskytů, vždy je to psycholog nebo psychologie.

Co dál? Po zadání klíče "psychoterapie" do vyhledávání na Portálu veřejné správy dostanete seznam 28 předpisů, které slovo psychoterapie obsahují a jedním z nich je "Vyhláška 472/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů", kde je v oddíle 41. 910 - PSYCHOTERAPIE napsáno, že "Výkony  psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové)."

Toto je, zdá se, klíčová věta, která definuje, že pouze výše uvedení dělají legálně psychoterapii. Jenomže ta věta říká něco trochu jiného: pouze výše uvedení mohou psychoterapii vykazovat pro zdravotní pojišťovny. Navíc její znění odpovídá pojetí, že psychoterapeut je pojem (tedy profese) na stejné logické úrovni jako lékař a klinický psycholog.

Ještě zbývá dovodit, že definování psychoterapeutických výkonů a kvalifikačních požadavků pro jejich vykazování ve zdravotnictví neznamená exkluzivitu na pojmy psychoterapeut a psychoterapie. Neznamená, protože kdyby znamenalo, pak by to také znamenalo, že ani psychologická diagnostika, (která je též definována jako činnost psychologa ve zdravotnictví) není živností, ale tak tomu zjevně není. Např. existuje vázaná živnost Psychologické poradenství a diagnostika, že?

Závěr: Psychoterapie je živnost, a to živnost volná a ve výčtu obsahových náplní živnosti volné spadá do kolonky 80 Služby výše neuvedené. Takže není pravda, že psychoterapie není legislativně ošetřena, je... ale pěkně blbě.

Pro všechny další případné oběti zvůle státu vidím dvě varianty, jak postupovat:

D1 (drsná): Se ŽÚ nejednat, na výzvu podat vysvětlení nereagovat, případnou pokutu nezaplatit, proti jejímu udělení se odvolat a příslušný ŽÚ zažalovat za poškození dobrého jména a ušlý zisk.

V2 (vstřícná): Poslat ŽÚ jako vysvětlení toto:

Vážení,

dle Ústavy České republiky, článek 2 odstavec 4 platí, že: "Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."

A protože živnostenský zákon neříká, že psychoterapie živností není, pak psychoterapie živností je, a protože živnostenský zákon živnost psychoterapie nijak neupravuje, pak se jedná o živnost volnou.

Hodně zdaru!