Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů.

Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje a nasměrovává další dialog a tvorbu.

Umění samo je považováno za terapeutické nejen v oblasti arteterapie a proto autor článku připomíná souvislosti mezi hledáním vnitřních významů v terapeutickém procesu a v umělecké tvorbě. Jak pozorovatel uměleckého díla tak umělec sám – oba reflektují významy, které v nich dílo vyvolává a skládají je do smysluplných celků. Totožným způsobem tak činí společně klient a terapeut v procesu terapie. Umělec promlouvá o svých předpokladech a významech svým dílem, uměleckým dialogem. Terapeut tak činí prostřednictvím rozhovoru s klientem a výběrem předpokladů, které v procesu reflektování vkládá do dialogu. Terapeutické setkání je definováno svobodou klienta určit vnitřní užitečnost a přínos tohoto setkání. Setkání s uměleckým dílem je definováno rovněž svobodou každého diváka/posluchače určit subjektivní přínos a užitečnost daného díla.

Klíčová slova: umění, psychoterapie, konstruktivismus, reflektování, inspirace, interpretace, objektivismus

Úvod

Dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil své myšlenky a předpoklady o psychoterapii jako o múzické entitě, o terapeutickém procesu jako o tvořivém díle a o systemické metodě reflektování jako o uměleckém aktu hledání inspirace. Díky této inspiraci je pak terapeutický rozhovor nasměrován. Hledání inspirace je metodou umělecké práce, forma zpracování díla vyžaduje určitou užitou techniku, a dílo, aby dostálo smyslu potřebuje svého ,,klienta“, který mu udělí význam. Klientem je divák, posluchač, návštěvník galerie, čtenář, zkrátka pozorovatel. Vysoké umění je krásné, léčivé a kultivuje, nízké umění kazí vkus, devalvuje hodnotu tvorby a dekultivuje receptory. Terapie by měla být vysokým uměním svého druhu. Měla by být krásná, léčivá a kultivující.

Metodu systemické práce - reflektování, chápu na bazální rovině jako formu hledání vnitřní inspirace. Slova klienta mne inspirují k reflexi vlastních předpokladů a výsledek inspiračního procesu je manifestován v působení na rozhovor. Výsledek reflektování je formou interpretace, která je určena k dalšímu opracování v terapeutickém rozhovoru. Interpretace má sama o sobě mnoho významů, v našem pojetí ji chápu jako vyjádření myšlenek a přesvědčení o tom, co v procesu reflektování bylo vybráno, aby vstoupilo do dialogu s klientem. Byť systemické a konstruktivistické teorie patří mezi vědecké obory, jejich aplikační a metodická část má blíže k uměleckému procesu, než k vědě jako takové. Rozdíl mezi vědou a uměním je zejména v míře interpretativního dogmatismu. Umění používá interpretaci jako zdroj vyjádření bez nároku na objektivitu a skutečnost. Pro vědu je interpretace výsledkem algoritmu a důkazem skutečnosti. Systemický terapeutický směr nakládá s interpretační hodnotou reflektovaných myšlenek zcela jiným způsobem, než tak činí věda. Pro vědu je interpretace cílem výzkumu. Objektivisté věří v možnost pravdivé interpretace jevů a ,,skutečnosti“. Věří, že obecná pravdivá interpretace existuje a že se k ní lze dostat přes zkoumání rovnice příčina - následek. Objektivistická kauzalita příčina - následek je však v  konstruktivistickém terapeutickém pojetí nahrazována algoritmem hledání nového významu - nalézání nebolestivého/užitečného smyslu. Pro konstruktivismus je cílem odhalení způsobů interpretování a zvědomění interpretační svobody. Interpretace odhalují významy, který pro nás dané jevy a ,,skutečnosti“ mají. Interpretace se aktivně účastní na sestavování smyslu. Jednou naplňujícího, jindy bolestného.

Věda a umění

Umění a věda interpretují realitu. Každé jiným způsobem a jinými postupy. Vědě jde o ,,skutečnou“ realitu. Věda zkoumá podstatu, reflektuje dosud zjištěné, hledá vysvětlení. Umění také reflektuje a pojmenovává, ale zároveň i kritizuje, nabízí různé interpretace vidění světa, resp. jeho podstaty, poskytuje inspirace a vybízí k hledání. Umění je v interpretaci svobodnější. Umění dokazuje, že je tolik realit a vidění skutečnosti, co pozorovatelů, resp. autorů. Svrchovanost individuální zkušenosti s uměním a jeho účinkem dokládá neuchopitelnost této kategorie do souhrnného a normativního rámce.

Smyslem objektivistické snahy o poznání je dojít k ,,jádru věci“, k příčině. Řeší-li objektivismus nějaký problém, definuje ho skrze příčiny a objevením těchto příčin je tak objevována a objektivizována ,,skutečnost“, podstata problému (Úlehla, 2008). Konstruktivistická teorie si naopak klade za cíl zjistit, jak se konstruují individuální a společenské významy problému, nikoliv jaká je jeho ,,skutečná“ podstata. Konstruktivista tedy například zjišťuje, jaké významy se člověku vyjevují v problému, které okolnosti vybírá jako podstatné, které nikoliv apod. Tyto individuální významy, jinými slovy soubor jedinečného chápání problému a jeho souvislostí, nikdy nenaplní u všech lidí stejnou míru, v což věří objektivismus s neuvěřitelně neutuchajícím přesvědčením. Objektivistická víra v kauzalitu předpokládá vliv akce na reakci. Konstruktivismus toto paradigma odmítá a hovoří o tom, podpořen teorií systémů, že nelze nikdy dopředu předpovědět reakci na jakoukoliv akci. Společné jsou akcím a reakcím jen popisy, které vznikly jako společenská shoda na významu, determinované historicky a kulturně. Ivan Úlehla tvrdí, že například shoda na existenci vlivu na druhé, resp. víra v tento proces, je základem života ve vztazích (Úlehla, 2008). Já připojuji, že je možná i základem veškeré spolupráce, tvorby a komunikace. V objektivistickém světě je dle Úlehly člověk průzkumníkem, dobyvatelem, objevitelem a jeho úkolem je popsat a ovládnout skutečnost. Realita je dána, je nezávislá na vnitřním světě člověka/lidí (Úlehla, 2008). Konstruktivistický svět je naopak jiný. Vše řečené je zde řečené pozorovatelem a jeho úkolem je rozlišovat, udělovat významy a nacházet smysluplná vysvětlení pro vše vně i uvnitř. Pravd je tolik co pozorovatelů, a proto spatřují konstruktivisté větší výhodu ve snaze řešit otázku, jak věcem rozumíme, než hledat odpověď na otázku jaké věci doopravdy ,,jsou“. Následně tedy máme i vyšší odpovědnost. Odpovědnost za to, jaká vysvětlení si bereme za svá a že podle nich jednáme (Úlehla, 2008).

Umění je ryze konstruktivistické. Inspirace je předpokladem k uměleckému procesu hledání nových a skrytých významů. Systemická terapie hledá totéž – stávající, nové a skryté významy. Autor bez inspirace nemůže tvořit, nemůže vytvářet další reality a poukazovat na ně. Proto je systemické ,,tupé prázdno“ známé nejednomu umělci. Už malíř Paul Gauguin tvrdil, že inspirace je jako sexuální touha – není na objednávku. Shakespearův Hamlet i Sokrates zase shodně o umění tvrdí, že odráží přírodu. Hamlet tvrdí, že umění je jako zrcadlo - nabízí zrcadlení nás samých, vede k sebezkušenosti. Umění je pro Hamleta nápodobou nás samých. I filozof Kant viděl umění jako formu poznání, což nás jasně odkazuje ke svobodě interpretace reality. Dle malíře Sutnara je cílem umění, pokud dokáže ,,uvolnit dalekosáhlé a výš mířící duchovní síly obnovující důstojnost člověka...“. Psychoterapii jde o totéž. Podle filozofa Petříčka je společný svět produktem schopnosti rozumět – sobě i druhým, kteří jsou jiní. ,,My“ je pro něj součtem co největšího množství různého a nikoliv stejného. Objevit v sobě cizí a v druhém člověku objevit to své považuje Petříček za velké umění. Považuje to i za jednu z možných definic umění. Objevit v druhém kousek svého a ukázat druhému na oplátku to jiné ,,své“ je manévrem ne nepodobným terapii. V umění je tento proces základem poznání. Představit druhému své předpoklady, své vidění světa a ,,skutečnosti“. O to se snaží nejen umělec, ale i systemický terapeut, který nabízí své předpoklady a své reflexe a nechává na klientovi, zdali je přijme a vloží do dialogu. Umění vnímá diváka stejně jako systemická terapie vnímá klienta. Jako respektuhodného, kompetentního vybrat si, co ho osloví a co nikoliv, a co jeho osobnost nejlépe rozvine. Věda za nejspolehlivější nástroj k poznávání reality pokládá objektivistický předpoklad o kauzální determinaci všech jevů. Umění ale poznávání reality zprostředkovává symbolicky, ryze subjektivním a konstruktivistickým způsobem. Umění je krásným příkladem postmoderního paradigmatického obratu k subjektivitě interpretace. Paradigmatem vědy je však stále objektivismus. Podle držitele Nobelovy ceny za literaturu, Hermanna Hesseho, je věda definována jako posedlost nalézat rozdíly. Jeho knižní postava Narcise tvrdí, že úkolem vědy je hledat znaky, které člověka odlišují od ostatních (Hesse, 2005). Věda věří, že tato činnost je základem pro poznání skutečnosti o druhých. Konstruktivismus by namítl, že odlišnost je důkazem paradigmatu pozorovatele.

Umění naopak rozdíly nepovažuje za primární nástroj poznání. Umění postihuje ponejvíc smysly a cit člověka a soustředí se na komunikaci na intuitivní úrovni. Umění vědeckou hypotézu kauzální determinace všech jevů nevyvrací, protože má prokazatelný dopad na člověka, ale kauzální determinaci umění i zcela relativizuje a to díky ryze subjektivnímu procesu umělecké tvorby. Podstatou umělecké tvorby je právě její subjektivní proces. Umělecký proces a jeho podstata tedy připomínají východiska konstruktivistické filozofie, která do kontrastu ke kauzální determinaci staví kategorii pozorovatele, tedy člověka jako aktivního konstruktéra své vlastní reality. Aktivním konstruktérem reality se v případě umění stává autor, je tvůrcem umělecké reality. Konstruktivistická filozofie zahrnuje fenomenologický předpoklad o autonomii svobodné vůle. Proto je možné považovat reflektování za identické k procesu ,,hledání inspirace“. Umělec vybírá a hledá významy, a ten který vybere následně interpretuje svým osobitým uměleckým vyjádřením. Koloběh interpretace a reflektování se uzavírá, když dané dílo interpretuje divák a přijímá ho do svého světa individuálních významů. Umělecká interpretace představuje subjektivní autorovo vnímání světa a jeho souvislostí. Umělecká interpretace zde odráží autorovo udělování významu jevům a autonomní umělecká exprese vyjadřuje smysl, který autor daným souvislostem přisuzuje. Umělecká interpretace je umělcův názor na realitu. Vědeckému a uměleckému světu jde společně o snahu zachytit ve výsledku jakousi esenci pravdy, jde o výpověď o realitě. Ať již v duchu vědy jde o realitu ,,skutečnou“ nebo v duchu uměleckém o realitu vysoce subjektivní, vnitřní, komunikující na všech úrovních lidské osobnosti, postihující ponejvíce smysly a cit člověka a možná i transcendující, tedy člověka přesahující. Jen těžko můžeme vědecky hovořit o tom, že daný autor/umělec vycházel při koncepci svého díla z nesprávných předpokladů o realitě, neboť základním předpokladem umění je bezhraničnost fantazie, intuice, citu, a bezedná variabilita vyjadřovacích prostředků, které se účastní na procesu tvorby. Tvrdil-li Boticelli, že nahodilé skvrny mohou být pro malíře zdrojem inspirace, jistě nečekal, že o mnoho let později jeho teorie ovlivní vědeckou víru, že verbalizované asociace k nic neznamenajícím skvrnám představují osobnostní zvláštnosti. Psycholog Rorschach, ovlivněn bezbřehostí umělecké inspirace a fantazie, tak odstartoval geometrickou řadu interpretací, které věda skládá do normativních objektivistických rámců. Je to podobná sisyfovská snaha jako zvědečtit umělecké školství a umělecký proces dostat do měřitelných struktur. Tvorba jako nezachytitelný a nepopsatelný proces se stala námětem mnoha vědeckých diskuzí a historii světa provází řešení nejedné záhady o způsobu umělecké tvorby uměleckých velikánů. Byť jsou například hudební skladba či architektura považovány za obory, kde je základním předpokladem analytická a až matematická schopnost usuzování, výsledný tvar či harmonie má sílu působit na člověka přímo neexaktním způsobem. Možná právě tím, co v nás vyvolává. A nejde jen o bazální rozdělení na libé či nelibé pocity. Jde o kompilaci podnětů, které při vysoce individuálním procesu uvědomování vyvolávají ve vědomí souhru různých prožitků, evokují vzpomínky, zážitky, zkušenosti a my jako lidé jim udělujeme vnitřní význam. Tento význam je v danou chvíli nepředatelným a vysoce subjektivním fenoménem. Podstata pravého umění tedy možná tkví právě v onom vědecky záhadném a po léta zkoumaném vztahu citu a myšlení. Komplexně by se dalo říci, že umění disponuje se svobodou interpretace a předpokládá ji, zatímco v exaktní vědě je svoboda interpretace omezena dosavadní platnosti daných hypotéz a reinterpretace je přijímána pouze za okolností, že byly ctěny řádné metodologické postupy výzkumu a nově zjištěná data jsou platnými a spolehlivými entitami. Pro systemickou terapii je právě umělecké pojetí bližším modelem. Dekonstruktivním systemickým rozhovorem poznáváme způsoby, kterými si člověk konstruuje realitu, zkoumáme jaký smysl uděluje svým zkušenostem, co ze všech svých zkušeností vybírá jako hlavní a nejdůležitější, a jaká témata vládnou jeho životu natolik, že ho někdy až ,,zotročují“.

V umění a systemické psychoterapii je tento fakt považován ze relevantní a žádoucí, ve vědě je přípustný jen ve chvíli, kdy autor tvrzení disponuje dostatečnými vědeckými a výzkumnými argumenty. Přijímací zkoušky na umělecké obory vyžadují vlastní názor a schopnost kreativně zachytit vlastní vidění světa, na vědecké obory je vyžadována široká znalost oboru a vědeckých interpretací, vlastní vidění je možné předkládat až po ,,hluboké znalosti oboru“, někdy však ani tento stav nestačí a osobitost je téměř trestná. Psychologie je považována za obor hraniční. Psychoterapie svůj rámec teprve vytváří. Za dobrou zprávu lze ale určitě považovat, že není již nějaký čas pouze doménou lékařského sektoru, ale že navozování změny rozhovorem, nebo léčení slovem chcete-li, nachází své uplatnění na poli sociální práce, sociální pedagogiky, sociální rehabilitace, v neziskovém sektoru atd. Metaforicky by se dalo říci, že stejně jako dobrá věda je uměním, i skutečné umění je velkou vědou. Vědou, která je už podstatou svých základních témat a vyjadřovacích prostředků uměním.

Jazyková hra

Jednou z nepsaných podstat umění může být určitá nemožnost ,,doložitelnosti“ jeho myšlenkových norem a hranic. Ty by, v případě své existence, samotnou podstatu umělecké profese totiž ostře popíraly. Umění má své normy formální v podobě spektra existujících nástrojů, má své dosavadní normy v zaužívaných technikách, má své normy v kontextu prezentace, avšak nemá normy v tvorbě samotné. Uměleckou interpretaci lze reflektovat, ale nelze ji kvalifikovat. Tvorba je myšlenkou. Umění je syntézou myšlenek vyjadřujících nitro člověka a popisujícího jeho svět. Je magickým systémem, který ve svém konečném, specifickém a individuálním vyjádření získává díky autorskému ztvárnění svou osobitou podobu a identitu. Umění je manifestem myšlenek, vidění a prožívání světa, chápání kontextů, souvislostí, a je také projekcí významů, které autor připisuje ztvárněným konfliktům, ději, harmonii, křivkám apod. Autor/umělec se stává pozorovatelem a vypravěčem současně. Autor v díle odráží smysl svých prožitých zkušeností. Umění je syntézou úvah, hodnot a představ o světě a o člověku. Je příležitostí převést příběh života do umělecké řeči. Autor reflektuje své předpoklady, zkoumá významy. Umění je místem setkání s příběhem, je mostem mezi kategoriemi abstrakce a konkrétna, pro každého posluchače/diváka/čtenáře ve výsledku různě uchopitelnými. Umění je spoluautorstvím nové reality, která se, díky všem složkám umělecké profese a jejím nástrojům dovádí do podoby realizace. Výsledek je dílem svého druhu. A umění je autoritou svého druhu, je to výzva i odvaha. Proto je umění zodpovědnou profesí. Tato odpovědnost je delegovanou entitou, která vede umělcovu tvůrčí mysl světem prožitku, schopností předat vizi a schopností nakazit pro ztvárnění dalších a dalších příběhů. Umění je privilegovanou šancí promluvit o vlastním vidění světa prostředky daného uměleckého směru. Tuto možnost exaktní vědecké obory většinou nemají. Vlastní vidění světa nepatří do objektivní reality. Bez autorství ale není příběhu. Každá interpretace je proto příběhem, jsme autory každé interpretace. Umění je místem setkání několika realit a pokusem o jejich zachycení. Umění je výzvou, je soudcem, je záhadné a jedinečné svou individuální a neopakovatelnou formou. Je řemeslem a svobodou zároveň. Je formou interpretace reality. Umění jde o to, aby vedlo s člověkem dialog. Dialog je jeho hlavní hodnotou, nástrojem a cílem. Umělcem nemůže být každý.

Závěr

Systemická terapie je opravdovým uměním. Nahradíte-li v textu předešlé kapitoly slovo umění za slovo psychoterapie a slovo umělec za slovo terapeut, myslím, že budete s nastolenými hypotézami souhlasit. Nejen že je tato záměna ukázkou funkčnosti jazykové hry a výtěžnosti práce s jazykem, ale je i jakýmsi odobřením Hessova přesvědčení, které vyjadřuje postava Narcise o umění:

,,Povahy jako ta tvoje, povahy se silnými a jemnými smysly, lidé vroucní, snílkové, básníci, milenci, převyšují nás lidi ducha (rozuměj vědce, pozn. autora článku), téměř vždy. Váš původ je mateřský. Žijete plně, je vám dána moc lásky a prožitku. My, lidé ducha, přestože se často zdá, že vás ostatní vedeme a řídíme, my nežijeme plně, žijeme vyprahle. Vám patří plnost života, šťáva plodů, zahrada lásky, krásná krajina umění. ... Vaším nebezpečím je utonout ve světě smyslů, naším udusit se ve vzduchoprázdnu. Ty jsi umělec, já myslitel...“ (Hesse, 2005).

Nechť je každý terapeut umělcem svého vědecky uznávaného řemesla. Proto možná výcvik s názvem Umění terapie a proto možná Úlehlovo přesvědčení o ,,Umění pomáhat“.

FF UK Praha, autor je psychoterapeut a umělec

Literatura

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1991, ISBN 80 – 04 – 26038 - 1

BATESON, G. Steps to an Ecology of Mind. Chicago, Illinois: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1972, ISBN O-226-03906-4

FREEDMAN, J., COMBS, G. Narativní psychoterapie. Praha: PORTÁL, 2009, ISBN 978 – 80 – 7367 – 549 – 3

HAVEL, V. O lidskou identitu. Praha: ROZMLUVY, 1990. ISBN 0 – 946352 – 04 - 6

HESSE, H. Narcis a Goldmund. Praha: ARGO, 2005. ISBN: 80-7203-698-X

HLAVINKA, P. Daseinanalýza. Setkání filozofie s psychoterapií. Praha: GRADA, 2008, ISBN 978 – 80 – 247 – 2132 – 3

KNOBLOCHOVÁ, I. Ladislav Sutnar jako malíř. In: ART & ANTIQUES 7a8/2011. Praha: Ambit Media, a.s. 2011, ISSN: 1213-8398

LUDEWIG, K. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha: ISZ-PALLATA; reprint jako studijní material ISZ-MC, 2007, ISBN 80-901710-0-1

MATURANA, H.R., VARELA, F.J. El árbol del conocimiento. Santiago de Chile: ERITORIAL UNIVERSITARIA, 2009, ISBN 978 – 956 – 11 – 1978 – 9

PETŘÍČEK, M. O důvodech sběratelských vášní. In: ART & ANTIQUES 7a8/2011. Praha: Ambit Media, a.s. 2011, ISSN: 1213-8398

SHAKESPEARE, W. Hamlet, přel. Martin Hilský. Praha: EVROPSKÝ LITERÁRNÍ KLUB, 2002

SCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: CESTA, 2001, ISBN 80 – 7295 – 013 – 4

STORIG, H.J. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1991, ISBN 80 – 7113 – 041 – 9

ÚLEHLA, I. Přednáška v rámci supervize absolventů komplexního výcviku v systemické psychoterapii, ISZ PRAHA, G-I, konzultační skupina, 2008

ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2005, ISBN 978-80-86429-36-6

VARELA, F.J. Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perpectivas. Cartografía de las ideas actuales. Barcelona: EDITORIAL GEDISA, S.A., 2005, ISBN 84 – 7432 – 383 – 5