„Prolegomena1 ke každé budoucí socioterapii, jež se bude moci stát vědou.“

Socioterapii budeme nadále považovat za samostatnou odbornost, která se zaměřuje na působení v hraniční oblasti mezi psychoterapií a sociální prací.

Socioterapii budeme nadále pojímat na základech systemicko – konstruktivis­tického konceptu, resp. přístupu který klienta pojímá jako autonomního, jedinečného tvůrce vlastního světa.

Z hlediska systematiky oboru nechť vychází podobně jako systemická psychoterapie z analytických filosofií, radikálního konstruktivismu, biologické Maturanovy teorie strukturního determinismu, filosofií obratu k jazyku.

V obecné teorii se primárně musí opírat o Ericksonovské pojetí klienta jako toho, kdo vše potřebné pro řešení svých věcí má již s sebou (myšleno jako potenci či možnosti věci řešit i když si jich třeba právě není vědom). Zároveň se však nezdráhá pracovat s klientem na zvládání a vyřízení praktických věcí, k nimž je potřeba jednání s třetími stranami, které konstruktivistický koncept nesdílejí a mnohdy klienta odsuzují do pozice neschopného.

Modely praxe si socioterapie přebírá ze systemické psychoterapie a ze systemických metod sociální práce.

Základní metodou socioterapie je reflektování tj. řízení vlastního pracovníkova přístupu ke klientovi a práci s ním, protože od toho, věříme, se odvíjí konkrétní způsoby jak s kli­entem a jeho věcmi bude pracovník pracovat. Reflektování umožňující pracovníkovi nést odpovědnost za vlastní názory, činy a způsoby práce, které zvolí právě pro toho kterého klienta, a na druhé straně umožní klientovi ujmout se odpovědnosti za jeho vlastní rozhodnutí, konání a způsob života.

Úkolem socioterapeuta není, aby se klient rozhodoval správně, ale všude, kde je schopen se rozhodnout sám, aby se mohl rozhodnout informovaně (viz dohoda z Ovieda). Tuto schopnost musí socioterapeut vyhledávat a rozvíjet.

Socioterapie není definována technikami. Techniky používané v socioterapii mohou být vzaty z nejrůznějších škol psychoterapie a sociální práce tehdy, když jsou použity transparentně, přiměřeně kontextu v němž se práce odehrává, přiměřené cílům práce s daným klientem. Podmínkou je zajistit, aby kli­ent byl tím, kdo posoudí (alespoň zpětně), jak a čím mu zvolený postup byl či nebyl uži­tečný.

Socioterapeut je ten, kdo má socioterapeutické vzdělání a dovednosti. Ty získává ve specializovaném výcviku v rámci kvalifikačního a dalšího vzdělávání.

Socioterapie se neomezuje na resort sociálních služeb, nýbrž se praktikuje v řadě jiných resortů, například v justici (PMS a práce vězeňských psychologů) ve zdravotnictví (rehabi­litace, práce s tělem, práce s těžce nemocnými...) pedagogice, manželském a rodinném po­radenství a dalších.

Socioterapie není psychoterapie v resortu sociálním. Vzdělání psychoterapeuta není dostačující pro práci socioterapeuta protože musí mít navíc vzdělání sociální práce. Pře­devším proto, aby mohl využít možností sociální práce pro užitek klienta a především proto, že klade výrazně větší důraz na společenské zadání pro sociální práci tj. být od­borníkem na vedení klientů tam, kde společenské zadání je nadřazeno přáním klienta. to znamená, že musí umět nejen doporučit, ale přímo s klientem zařídit věci, které psycho­terapie nedělá – jít s klientem do jeho prostředí, aktivně zapojovat osobní sociální okolí klienta, vyřizovat praktické věci atd. Socioterapeut je odborníkem na zacházení s různými až protichůdnými zadáními osob zapojených v daném případě. Řeší případ, což je širší zá­běr než jen samotný klient.

Socioterapeut důsledně odlišuje kdo označuje co za problém a proč. Klientova verze je klíčem k otevření práce na řešení problémů jichž je jakýmkoli způsobem účasten. Tj. sám je držitelem problému, nebo je prvkem v problémovém systému někoho jiného. Schéma držitele problému (I. Úlehla) a schéma rozlišení klienta a cílové osoby (E. Salamon)

Socioterapie je charakteristická svým cílem – najít cesty a způsoby, které člověku umožní využít jeho vlastních zdrojů k tomu, aby zapadl do společnosti ve které se pohybuje, a to ke spokojenosti své i oné společnosti. Znamená to hledat změnu v předpokladech a způ­sobech jejich naplňování. (koncept viability E. Glasersfelda)

1úvodní stať či spis uvádějící do základní problematiky určitého vědního oboru.